บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล แอดไวเซอร์ จำกัด
Environmental Advisor Co., Ltd.
Tel. : +662-014-7288    E-mail : info@enva.co.th
Welcome to enva.co.th
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกร และนักธรณีวิทยาที่มีประสบการณ์มายาวนานในสายงานด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ก่อนหรือหลังการดำเนินงาน งานเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและงานติดตามตรวจวัดต่างๆ การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน งานตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการซื้อขายโครงการ งานตรวจคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน เป็นต้น
หัวใจหลักในการดำเนินงานของเรา ประกอบด้วย (1) ดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูง (2) ค่าบริการที่เหมาะสม (3) คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการดำเนินงาน และ (4) ส่งมอบงานที่มีถูกต้องและมีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Environmental Advisor is an environmental consultancy services which started in 2016 by a group of experienced environmental scientist, engineer and geologist. Our people have many years of experience in environmental services i.e. environmental site assessment (ESA), environmental sampling and monitoring, compliance services, environmental due diligence, soil and groundwater validation etc.
Our core values are (1) Experienced People (2) Cost Effectiveness (3) Health and Safety Focus (4) Accuracy and Quality of Project Deliverables
OUR SERVICES
บริการตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (Phase 2 Environmental Site Assessment)
  บริการตรวจเก็บตัวอย่างดินและติดตั้งบ่อเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน (Soil and Groundwater Investigation)
  บริการตรวจเก็บตัวอย่างไอระเหยในดิน (Soil Gas Survey and Sampling)
บริการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันใน EIA, IEE
  บริการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/เงื่อนไขที่ระบุตาม EIA, EHIA, IEE