บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล แอดไวเซอร์ จำกัด
Environmental Advisor Co., Ltd.
Tel. : +662-014-7288    E-mail : info@enva.co.th
บริการจัดทำตารางจำแนกสารเคมีอันตรายตามกฏกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงาน
  บริการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงงาน, สถานีบริการน้ำมัน, คลังน้ำมัน, โรงกลั่นน้ำมัน Phase 1 Environmental Site Assessment
  บริการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการที่จะซื้อจะขาย Environmental Due Diligence
  บริการสำรวจผู้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน Sensitive Receptor Survey