บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล แอดไวเซอร์ จำกัด
Environmental Advisor Co., Ltd.
Tel. : +662-014-7288    E-mail : info@enva.co.th
บริการตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (Phase 2 Environmental Site Assessment)
  บริการตรวจประเมินการปนเปื้อนก่อนดำเนินการ (Baseline Environmental Site Assessment)
  บริการตรวจประเมินการปนเปื้อนภายหลังการดำเนินงาน (Exit Environmental Site Assessment)
  บริการตรวจสอบการปนเปื้อนในดินระหว่างการรื้อถอนโครงการ (Soil Validation during Site Demolition)
  บริการตรวจประเมินการปนเปื้อนเนื่องจากเกิดเหตุรั่วไหล (Environmental Assessment Upon Leakage/Spill/Incident Cases)