บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล แอดไวเซอร์ จำกัด
Environmental Advisor Co., Ltd.
Tel. : +662-014-7288    E-mail : info@enva.co.th
บริการจัดการเกี่ยวกับอากาศ/น้ำเสีย/กากของเสีย (Air/Wastewater/Waste Management)
  บริการเก็บตัวอย่างกากของเสียและจำแนกประเภทกากของเสียอันตราย (Waste Sampling and Hazardous Waste Characterization)