บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล แอดไวเซอร์ จำกัด
Environmental Advisor Co., Ltd.
Tel. : +662-014-7288    E-mail : info@enva.co.th
OUR SERVICES
บริการตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (Phase 2 Environmental Site Assessment)
  บริการตรวจเก็บตัวอย่างดินและติดตั้งบ่อเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน (Soil and Groundwater Investigation)
  บริการตรวจเก็บตัวอย่างไอระเหยในดิน (Soil Gas Survey and Sampling)
บริการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการป้องกันใน EIA, IEE
  บริการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน/เงื่อนไขที่ระบุตาม EIA, EHIA, IEE
บริการจัดทำตารางจำแนกสารเคมีอันตรายตามกฏกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนภายในบริเวณโรงงาน
  ตรวจประเมินความเสี่ยงในการปนเปื้อนของสารเคมีในพื้นที่โครงการลงสู่ดินและน้ำใต้ดิน
บริการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน (Phase 3 Environmental Site Remediation/Restoration)
  บริการบำบัดฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนโดยวิธีการต่างๆ เช่น การทำ Landfarming, การขุดเพื่อกำจัดโดยการเผา Dig and Disposal, การบำบัดโดยวิธีทางชีวภาพ Bio-remediation, การตรวจติดตามการย่อยสลายเองโดยธรรมชาติ Monitored Natural Attenuation (MNA) เป็นต้น
บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดต่างๆ (Compliance Services)
  บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Operational Compliance)
  บริการตรวจสอบตามข้อกำหนดด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Compliance)
บริการจัดการเกี่ยวกับอากาศ/น้ำเสีย/กากของเสีย (Air/Wastewater/Waste Management)
  บริการตรวจเก็บตัวอย่างอากาศ (Air Sampling and Monitoring)
  บริการตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสีย Wastewater Sampling and Monitoring